مجموعه تست های گسسته با پاسخ تشریحی

مباحث گراف و نظریه اعداد

مجموعه تست های گسسته با پاسخ تشریحی

همان طور که میدانید در کنکورهای اخیر در درس ریاضیات گسسته تمرینات کتاب درسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است